Hakkımızda

T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı, 25 Ocak 2006 tarih ve 5449 no’lu “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun” çerçevesinde, 25 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerinden oluşan TR71 Düzey 2 bölgesini kapsayan Ajansın merkezi Nevşehir ilindedir ve Ajans’ın faaliyet gösterdiği bu illerde Yatırım Destek Ofisleri (YDO) bulunmaktadır.

Bölge kaynaklarının yerinde ve etkin kullanımının sağlanmasını, yerel potansiyelin harekete geçirilmesi suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmenin hızlandırılmasını, sürdürülebilirliğinin sağlanmasını, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasını hedefleyen Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu, Kalkınma Kurulu ve Genel Sekreterlik olmak üzere 3 temel organdan oluşmaktadır.

Ajans’ın karar organı olan Yönetim Kurulu ilk toplantısı 10 Ağustos 2009 tarihinde Nevşehir Valisi Sayın Osman AYDIN başkanlığında gerçekleştirilmiştir. AHİKA Yönetim Kurulu, TR71 Bölgesi illerinin Valileri, Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanları ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarından oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanlığı her yıl Valiler arasında değişerek yürütülmekte, Yönetim Kurulu dönem Başkanlığını halen Kırşehir Valisi Sayın Özdemir ÇAKACAK yürütmektedir.

Ajans’ın danışma organı olan Kalkınma Kurulu Bölgede faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, akademisyenler, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, sanayici ve işadamlarından oluşmaktadır. 24 Ağustos 2009 tarihli ilk Kalkınma Kurulu toplantısında, Niğde Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Fahri EKER Kalkınma Kurulu’nun ilk başkanı olarak seçilmiştir. Kalkınma Kurulu sırasıyla Nevşehir, Kozaklı, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Aksaray olmak üzere 9 kez bir araya gelmiştir. 25 Aralık 2013 tarihinde Aksaray’da yapılan Kalkınma Kurulu 9. Toplantısında yapılan seçimde ise Ahiler Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu’nun yeni Başkanı Hatice Şahin, Başkanvekili ise İsmail Ördü olmuştur.

Genel Sekreterlik Ajans’ın yürütme organıdır ve Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi, Program Yönetim Birimi, İzleme Değerlendirme Birimi, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri ile Tanıtım ve Halkla İlişkiler Birimi olmak üzere 5 temel birimden oluşur. Ajans Genel Sekreterliği görevini ise Şubat 2013’ten bu yana Mehmet Fatih Yıldız yürütmektedir. Ajans faaliyetlerini bu birimlerde çalışan uzman, destek personelleri ve illerde bulunan Yatırım Destek Ofisi (YDO) koordinatör ve uzmanları eliyle yürütür. Ajans’ta halen 31 uzman ve 7 destek personeli çalışmaktadır.

AHİKA kurulduktan sonra hazırladığı 2010-2013 TR71 Bölge Planı’nın Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından onaylanmasının ardından proje teklif çağrısına çıkarak proje kabulüne başlamıştır. Ahiler Kalkınma Ajansı 2010 yılında Tarıma Dayalı Sanayi, Kırsal Kalkınma ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programlarını, 2011 yılında ise İmalat Sanayiinde Yenilikçiliğin Geliştirilmesi, Turizm ile Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programlarını yürütmüştür. Ajans son olarak “Küçük Ölçekli Altyapı” ve “Sektörel Rekabet Edebilirlik programlarını içeren 2012 Yılı Mali Destek Programları değerlendirme sürecini tamamlamış ve toplam 74 proje mali destek almaya hak kazanmıştır. Bugüne kadar yürütülen ve toplamda 197 projenin başarılı olduğu 3 Mali Destek Programına tahsis edilen bütçe 52.310.000,00 TL olup, sözleşmeye bağlanan tutar 40.235.516 TL olarak gerçekleşmiştir.

AHİKA Mali Destek Programlarının yanı sıra, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında problemlerle karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamak amacıyla Teknik Destek programları da yürütmektedir. Ajans, bugüne kadar yürüttüğü teknik destek programlarında desteklediği 182 başarılı projeye toplam 1.348.103 TL kaynak aktarmıştır.

Bu destek programlarına ek olarak, Doğrudan Faaliyet Desteği 24 Haziran 2013 tarihi itibarıyla toplamda 882.366,32 TL bütçe ile ilan edilmiştir ve değerlendirme süreci sonunda 16 proje destek almaya hak kazanmıştır. Ahiler Kalkınma Ajansı, 2012 yılında ilk kez Güdümlü Proje çalışmalarına başlamış ve Kırıkkale Üniversitesi’nin “Biyouyumluluk, Çevre ve Yakıt Analiz Laboratuvarı Kurulması  ” ile Kırşehir İl Özel İdaresi’nin  “Kırşehir Biyogaz Tesisinin Kurulması ” projelerini destekleme kararı almıştır. İki projenin toplam maliyetleri 7.600.000 TL olup Ajans destek miktarı ise 5.012.500 TL’dir.

AHİKA, Ülke Masaları ve İhracata Yönelik Devlet Destekleri Semineri, KOSGEB uygulamalı/sertifikalı girişimcilik eğitimleri gibi faaliyetleri koordine etmekte ve Ticaret ve Sanayi Odaları ile birlikte “İhracat Eğitimleri”, bölgedeki İŞKUR’larla birlikte “Kariyer Günleri” ve çok sayıda proje döngüsü eğitimleri ile bölgenin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için çalışmalar yürütmüş ve yürütmeye devam etmektedir.

AHİKA, bölge illerinde bulunan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri, STK’lar ve üniversiteler ile ağlar oluşturarak işbirliği ve koordinasyon sağlama çabalarına devam etmektedir. Bu bağlamda  “Kalkınma Sohbetleri” adı altında paydaşları bir araya getirmekte ve bölgesel kalkınma konusunun Bölgedeki paydaşlar tarafından sahiplenilmesini sağlamaktadır.

Önceki Sayfa